Nabór wniosków

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy europejskich w Pyrzycach zaprasza wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z najbliższym konkursem 1.5 Inwestycje wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem konkursów będzie wsparcie zachodniopomorskich przedsiębiorstw działających:

  1. w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych
  2. w sektorze turystyki w zakresie
  • prowadzenia hoteli, moteli, hosteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, ośrodków wczasowych, schronisk młodzieżowych, campingów, obiektów oferujących w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),
  • prowadzenia restauracji, kawiarni, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych oraz punktów małej gastronomii,
  • organizacji usług i imprez turystycznych, usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness);
  • prowadzenia punktów informacji turystycznej, atrakcji turystycznych (w tym muzeów), wypożyczalni sprzętu turystycznego,

realizujących projekty inwestycyjne w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami epidemii COVID-19 oraz zagwarantowanie trwałości miejsc pracy, pod warunkiem, że przedsiębiorcy we wskazanych branżach rozpoczęli prowadzenie działalności nie później niż od 1 stycznia 2020r.

Wnioskodawcy to: mikro, mali, średni przedsiębiorcy

Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

• budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Projekty będą mogły zakładać działania (wydatki) służące dostosowaniu przedsiębiorstwa do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19, tzn. działań polegających na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, wdrożeniu rozwiązań ICT, zakupie środków trwałych (ozonatory, lampy UV, urządzenia sterylizujące, wyparzające, itp.), z wyłączeniem możliwości zakupu środków ochrony osobistej takich jak maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych służących dostosowaniu przedsiębiorstwa do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 – 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 91 88 11 302 lub pisząc na adres lpi@pyrzyce.pl