Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś”

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza IV edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022. Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
– dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
– działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
– działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;
– atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy.

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
I miejsca – 40 000 zł
II miejsca – 30 000 zł
III miejsca – 20 000 zł
Wyróżnienia – 10 000 zł

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 01 marca 2022 roku do dnia 15 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły: https://www.bip.wzp.pl/artykul/konkurs-piekna-zachodniopomorska-wies-2022