Komunikat ZGDO dotyczący stawek opłat

Zgodnie z uchwałą Nr 13/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 15 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2021 r., poz. 4348) w przypadku nieruchomości, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 3,5 m3 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona od gospodarstwa domowego.

Stawka opłaty wynosi 43,05 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe, przy czym ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,40 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe.

Natomiast w przypadku pozostałych nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn średniomiesięcznej ilości m3 zużytej wody na nieruchomości i stawki opłaty – 12,30 zł, przy czym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wynieść więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, ogłoszonego w poprzednim roku kalendarzowym. Ustalono również częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,40 zł od stawki za m3 zużytej wody.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku nie może wynieść więcej niż 149,68 zł za gospodarstwo domowe.