Kolejne spotkanie Burmistrza Cedyni z Wodami Polskimi i Strażą Pożarną w miejscowości Piasek

Dnia 23 lutego 2024 roku w miejscowości Piasek w Gminie Cedynia, z inicjatywy Burmistrza Cedyni, odbyło się spotkanie robocze mające na celu wypracowanie wspólnego planu działania dotyczącego wód zalegających przed wałem w m. Piasek. W spotkaniu brali udział: Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie: Dominika Gajlewicz z-ca Dyrektora ds. ochrony przed Powodzią i Suszą RZGW w Szczecinie, Tomasz Radomski Zastępca Kierownika JRP OPDOW RZGW, Natalia Chodań Rzecznik Prasowy, delegacja z Zarząd Zlewni w Szczecinie: Paweł Merdas z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, Daniel Derkowski Kierownik Działu Utrzymania, reprezentanci Nadzoru Wodnego w Chojnie: Andrzej Wójcikiewicz, Aniela Jurewicz oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie kpt. Maciej Łempicki i Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej mł. kpt. inż. Tomasz Stefaniak, a także Sołtys Sołectwa Piasek Krzysztof Duda, Prezes OSP druh Łukasz Wudarczyk oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Strony wspólnie ustaliły następujące działania: wykonanie przeglądu wału wraz z infrastrukturą techniczną oraz przeprowadzenie szkolenia z montażu mobilnej zapory przeciwpowodziowej. Realizacja tych zadań będzie możliwa po obniżeniu się poziomu wód. Ponadto strażacy z jednostki OSP w Piasku będą dzisiaj, 23.02.2024r., wypompowywać wodę zalegającą w studniach kanalizacji deszczowej na drodze technicznej przy wale oraz w studniach rewizyjnych drenażu odwadniającego wzdłuż wału. Z kolei w poniedziałek, 26.02.2024 r., zadysponowane zostaną jednostki OSP wraz z pompą wysokoprzepustową do usunięcia wody, blokującej swobodny spływ wód z rowów melioracyjnych z południowego obszaru miejscowości.

Bardzo dziękujemy Wodom Polskim RZGW Szczecin oraz innym przedstawicielom jednostek za współpracę i dzisiejsze spotkanie.

Kolejne spotkanie Burmistrza Cedyni z Wodami Polskimi
Kolejne spotkanie Burmistrza Cedyni z Wodami Polskimi