Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie dotycząca wszczęcia konsultacji społecznych dla projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Krzymowskie PLH320054.

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN.6320.20.2023.RCh z dnia 04 grudnia 2023 r. o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Krzymowskie PLH320061 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu zarządzeni.

Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin/bip w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” oraz w zakładce „Natura 2000 – Plany Zadań Ochronnych”.