INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Cedynia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 19.09.2023 r. do godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • Nr 1, w liczbie 2,
  • Nr 2, w liczbie 2.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19.09.2023 r. o godz. 14:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni.

§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II
Anna Sienkiewicz