Informacja

Burmistrz Cedyni, zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1277, 2418; z 2023 r. poz. 497), podaje do wiadomości publicznej wykaz dodatkowych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

1) ogrodzenia świetlic wiejskich na terenie gminy Cedynia;

2) ogrodzenie Ośrodka Sporu i Rekreacji w Cedyni przy ulicy Tadeusza Kościuszki;

3) ogrodzenie budynku gospodarczego przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 3 obręb 1 Cedynia – przy wjeździe do Cedyni od strony Lubiechowa Dolnego;

4) ogrodzenie placu zabaw w Cedyni przy ulicy Czcibora – działka nr 375/3;

5) parking w Cedyni przy ulicy Tadeusza Kościuszki – działka nr 343/1;

BURMISTRZ CEDYNI
ADAM ZARZYCKI