I sesja Rady Miejskiej w Cedyni

POSTANOWIENIE NR 295/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady

Na podstawie art. 20 ust. 2 w zw. z art. 29a ust. 2 i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Komisarz Wyborczy w Szczecinie II postanawia, co następuje:
§ 1.
Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

§ 2.
Ustalić następujący porządek obrad pierwszej sesji Rady:

 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Gminy Cedynia.
 7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
 8. Zakończenie obrad.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II

Projekty uchwał – https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1819,sesja-i-07-kwietnia-2024.html

TRANSMISJA – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1096/rada-miejska-w-cedyni.htm

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.