Harmonogram szczepień psów

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Cedyni otrzymał z przychodni weterynaryjnej p. Jagusza (ul. Mickiewicza 10, 74-500 Chojna) harmonogram szczepień psów w gminie Cedynia.

Weterynarz przyjedzie do poszczególnych sołectw i zaszczepi zwierzęta na miejscu (koszt szczepienia wynosi 28 zł od 1 psa). Psa można oczywiście zaszczepić również w zakładach leczniczych dla zwierząt (najbliższe placówki działają w Chojnie).

Szczepienia psów w mieście Cedynia

sobota 11 maja 2019 r.
10:00 ul. Czcibora (w sąsiedztwie sklepu Puls)
12:00 osiedle Sójcze Wzgórze (w sąsiedztwie sklepu p. Muraszki)

Przypominamy, że zgodnie z art. 56 i 85 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1967):

Art. 56. 1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju (…) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie (…).
4a. Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 4, dotyczące szczepień przeprowadzonych w danym miesiącu są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce położenia zakładu leczniczego dla zwierząt, do 15 dnia następnego miesiąca.
Art. 85 1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku
– podlega karze grzywny.
2. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.