Granty PPGR – uzupełnienie dokumentacji

UWAGA! GRANTY PPGR – WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKÓW! Granty PPGR komputery dla rodzin popegeerowskich Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego wydało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach. Zgodnie z otrzymanymi uwagami do wniosku: „złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR”.

Szanowni Państwo, „Granty PPGR” obejmujący dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do nauki dla uczniów gminy, wprowadziło ZMIANY W ZASADACH konkursu, już po złożeniu wniosków o dofinansowanie.

Wymogiem obligatoryjnym (obowiązkowym) stało się potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą pracująca niegdyś w PPGR, a także potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR.

KONIECZNE JEST UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW!

Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty potwierdzające fakt:
PROSIMY O DOSTARCZENIE:

 1. dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z której wynika pokrewieństwo w linii prostej.
  Takimi dokumentami mogą być:
 • akt urodzenia
 • akt małżeństwa,
 • akt zgonu,
 • stare dowody osobiste,
 • inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.

Niezłożenie bądź złożenie niekompletnej dokumentacji (zgodnie z wykazem dokumentów wymienionych powyżej), z której nie będzie widnieć stopień pokrewieństwa w linii prostej, spowoduje jego odrzucenie.

 1. dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia w dawnym PGR wraz z potwierdzeniem miejsca zamieszkania.
  Dotyczy to osób, które jeszcze nie złożyły tej dokumentacji. Lista pracowników zatrudnionych w dawnych PGR, została już przesłana do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia w danym gospodarstwie rolnym. Jeśli okaże się, że instytucja ta nie potwierdzi zatrudnienia tej osoby, a do oświadczenia nie została załączona dokumentacja potwierdzająca fakt zatrudnienia w dawnym PGR, oświadczenie zostanie odrzucone.

Takimi dokumentami mogą być (kserokopie):

 • świadectwo pracy,
 • umowa o pracę,
 • zaświadczenie z KOWR,
 • zaświadczenie z ZUS,
 • inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR,
 • zaświadczenie z ewidencji ludności,
 • kserokopia starego dowodu osobistego z potwierdzeniem miejsca zamieszkania,
 • inne dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Cedynia wobec tych osób wystąpiła również o weryfikację do Archiwum Państwowego. Jednakże istnieje możliwość, że nie wszystkie akta osobowe zostały tam zdeponowane.

 1. NIEOTRZYMANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH LUB ŚRODKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB ZWROTU KOSZTÓW LUB DOFINANSOWANIA ZAKUPU TYCH RZECZY.
  Ten fakt gmina potwierdzi w szkołach, której jest organem prowadzącym (SP Cedynia, SP Piasek). W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Cedynia – należy złożyć zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (załącznik nr 1).

UWAGA! 
Osoby które otrzymały sprzęt w ramach umowy użyczenia (zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym) laptopy służące do nauki zdalnej SĄ UPRAWNIONE DO APLIKOWANIA O SPRZĘT. Warunkiem jest, że użyczone uczniom laptopy do użytkowania w domu zostały zwrócone do szkół w chwili, gdy została przywrócona nauka stacjonarna i obecnie sprzęt znajduje się w szkołach. Natomiast zgodnie z wytycznym CPPC jeśli sprzęt komputerowy był przekazany na własność rodzinie, bądź dziecku nie można aplikować o sprzęt z dofinansowania.

4. ZAMIESZKANIA NA TERENIE GMINY CEDYNIA – jeśli gmina nie potwierdzi zamieszkania ucznia na terenie gminy w swoich zasobach (np. zameldowanie w innej gminie lub inne niż wskazane we wniosku) wymagany będzie dokument potwierdzający ten fakt, np. potwierdzenie zgodności adresów ze szkoły, OPS (załącznik nr 2), kserokopia legitymacji szkolnej, książeczki zdrowia itp. 
Jeśli gmina nie potwierdzi zamieszkania ucznia na terenie gminy, będzie informować takie osoby indywidualnie.

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im komputerów, pozyskanych przez Gminę Cedynia w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Cedynia do instytucji weryfikującej.

Nieudokumentowanie spełnienia warunków ubiegania się o wsparcie w ramach Projektu, skutkować będzie odrzuceniem złożonych wniosków.

Uzupełnienia należy składać w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni  w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021 r. do godz. 15.30 ( I piętro, sekretariat). 
Tel. 91 4144 006 wew. 108

Jednocześnie informujemy, iż uzupełnienie dokumentacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu.

Link do strony z wyjaśnieniami weryfikacji danych GRANTY PPGR CPPC:
https://www.gov.pl/web/cppc/aktualnosci-granty-ppgr