Dowóz uczniów z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze. zm.). Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni organizuje dowóz uczniów z niepełnosprawnością. Rodzice/Opiekunowie prawni mają do wyboru dwie formy dowozu: dowóz zbiorowy organizowany przez gminę lub dowóz indywidualny realizowany przez rodziców/prawnych opiekunów.

Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)

Rodzice, którzy chcą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów dowozu. Wnioski o zawarcie umowy z Burmistrzem Cedyni należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Cedyni , Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:
• Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia załącznik nr 1 – do pobrania poniżej;
• Kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
• Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało w kolejnym roku szkolnym.

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli dysponentami samochodu wykorzystywanego do przewozu dziecka z niepełnosprawnością.

Dowóz zorganizowany
Usługa świadczona jest przez specjalistyczne firmy transportowe, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz opiekę podczas realizacji tej usługi.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:
• Wniosek o dowóz zbiorowy dziecka załącznik nr 2 – do pobrania poniżej;
• Kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
• Zaświadczenie ze szkoły/ placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało w kolejnym roku szkolnym.

Uprzejmie informujemy, że w związku z procedurą przetargową, wnioski o zapewnienie dowozu zorganizowanego w roku szkolnym 2023/2024 należy składać w terminie do 31 lipca 2023 r., w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Uwaga!
Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2023 r.