Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Gmina Cedynia organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mają do wyboru dwie formy dowozu: dowóz zbiorowy organizowany przez gminę lub dowóz indywidualny realizowany przez rodziców/prawnych opiekunów.

Dowóz zbiorowy
Usługa świadczona jest przez specjalistyczne firmy transportowe, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opiekę podczas realizacji tej usługi. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć do dnia 19 sierpnia 2022 r. w Zespole Administracyjnym Szkół w Cedyni ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia następujące dokumenty:

Dowóz indywidualny
Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2020 Burmistrza Cedyni z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców. Powierzenie zadania dowozu następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a Gminą Cedynia reprezentowaną przez Burmistrza i polega na zwrocie poniesionych kosztów.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć do dnia 19 sierpnia 2022 r. w Zespole Administracyjnym Szkół w Cedyni ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia następujące dokumenty:

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli dysponentami samochodu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego.