Dofinansowanie związane z usuwaniem azbestu – II nabór 2023

DO 31 SIERPNIA 2023 R. MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O USUNIĘCIE AZBESTU – JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO 100 % KOSZTÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Urząd Miejski w Cedyni informuje wszystkich mieszkańców Gminy Cedynia o możliwości uzyskania dofinansowania do 100 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W związku z tym Gmina Cedynia w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) i może złożyć wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej.

Usuwanie azbestu
Usuwanie azbestu

Warunkiem formalnym przystąpienia do programu jest :

  1. deklaracja właściciela nieruchomości o zamiarze usunięcia materiału zawierającego azbest (Załącznik nr 1 – wniosek wraz z dokumentacja zdjęciową)
  2. zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Gryfiński nie wnosi zastrzeżeń (Załącznik nr 2)
  3. złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011 r.) (Załącznik nr 3)

Ww. załączniki są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cedyni: https://www.cedynia.pl lub w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, pokój nr 4.

Zalacznik-nr-2

zalacznik-nr-3

Jednocześnie informuję, iż dofinansowanie związane z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest dotyczy wyłącznie kosztów:
· demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
· transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,,
· unieszkodliwienia odpadu niebezpiecznego,
poniesionych po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym osoby, które zamierzają skorzystać z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o pisemną deklarację o zamiarze usunięcia tych wyrobów wraz z załącznikami określonymi w pkt. 1 – 3 najpóźniej do dnia 28.02.2023 r. Po tej dacie tut. Urząd dokona oszacowania ilości wyrobów azbestowych, poznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia. W przypadku przystąpienia do programu odpowiedniej ilości zgłoszeń oraz spełniania warunków określonych przez WFOŚiGW Gmina złoży wniosek na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą) składają wnioski w zakresie części II. konkursu, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie (ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin): https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest/dokumentydo-pobrania/

Wszelkich informacji udziela pracownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, pokój nr 4, tel. 914317808.

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki