Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dla KGW Orzechów i KGW Piasek

26.07.2023 r. Urząd Miejski swoją obecnością zaszczycili ważni goście. Byli to przedstawiciele Suwerennej Polski – pan Dariusz Matecki – prezes Suwerennej Polski na Pomorzu Zachodnim, Paweł Nikitiński – zastępca burmistrza Gryfina, będący jednocześnie przewodniczącym Suwerennej Polski w strukturach powiatu gryfińskiego oraz Łukasz Kamiński – Prezes Honorowy Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego, jednocześnie członek Suwerennej Polski. W imieniu burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego gości przywitała wiceburmistrz Małgorzata Karwan, dziękując za ich zaangażowanie w poszerzanie bezpieczeństwa w naszym regionie. To właśnie nasi goście, w imieniu Funduszu Sprawiedliwości, przekazali na ręce przewodniczących KGW w Orzechowie i w Piasku niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Gmina Cedynia bowiem złożyła wniosek do Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań ze środków Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok. Otrzymano dwa dofinansowania dla KGW Orzechów oraz KGW Piasek, które pozwoliły na zakupienie potrzebnych materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich. Zakupione przedmioty umożliwią przeprowadzenie działań dla społeczności lokalnej w kierunku przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Gmina Cedynia przy współudziale KGW zorganizuje w świetlicach wiejskich w Orzechowie i w Piasku spotkania profilaktyczne z policjantem, który omówi temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w różnych aspektach życia. Odbędzie się również spotkanie z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej, który przeprowadzi szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W spotkanie profilaktyczne zostaną zaangażowane również dzieci, które zaprezentują przedstawienie teatralne na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Występ dzieci będzie podsumowaniem przeprowadzonych zajęć z policjantem i strażakiem. Po tym występie każde dziecko na pewno zapamięta wszystkie numery alarmowe i będzie wiedziało, jak zachować się w niebezpieczeństwie.

Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie. Ta inicjatywa na pewno pozytywnie wpłynie na życie mieszkańców naszej gminy.