Szukaj

Zmarł Ksiądz Leszek Lubiniecki

Zmarł Ksiądz Leszek Lubiniecki

Ksiądz Leszek Lubiniecki – ulubieniec parafian, szanowany kapelan strażaków, przyjaciel, duszpasterz.  Swoją posługę kapłańską w parafii Klępicz pełnił od 2002 roku. Zjednał sobie wszystkie pokolenia. Wiadomość o Jego śmierci to wielki cios dla wszystkich wiernych i Jego bliskich.

Nowy sołtys Lubiechowa Górnego

W dniu 29 sierpnia 2017 r. w sołectwie Lubiechów Górny odbyło się zebranie wiejskie, w celu wyboru sołtysa, który będzie pełnił tę funkcję do końca kadencji 2015 – 2019, po rezygnacji Anny Kaczorowskiej. W zebraniu wzięło udział 45 mieszkańców, którzy jednogłośnie poprali kandydaturę Małgorzaty Gabryś-Portkowskiej.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405.) podaje się do publicznej wiadomości że Burmistrz Cedyni wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Golice, gmina Cedynia”.

Indywidualny plan konsultacji

Indywidualny plan konsultacji

Na podstawie Uchwały nr IX/72/2005 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Cedynia, w 2015 r. odbyło się zbieranie wniosków do projektu zmiany planu miasta Cedynia. Jednak ze względu na znikome zainteresowanie lokalnej społeczności planowane jest ponowienie tego etapu z uwzględnieniem szerszej akcji informacyjnej i spotkań plenerowych z mieszkańcami. Ważne jest również przybliżenie mieszkańcom czym jest plan zagospodarowania przestrzennego i jak jego ustalenia wpływają na wygląd ich najbliższego otoczenia.

Konsultacje społeczneZakres zmiany planu obejmować będzie 6 obszarów, w których planuje się zmianę przeznaczenia terenów m. in. z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wielorodzinną oraz z ogrodów działkowych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przewiduje się również wprowadzenie funkcji usługowych w otoczeniu zabytkowych piwnic służących kiedyś do przechowywania wina oraz umożliwienie prowadzenia domu opieki dla osób starszych. Z uwagi na istotność zmian ważne jest zachęcenie mieszkańców do partycypacji społecznej w procesie planowania. Realizacja I etapu konsultacji społecznych planowana jest na rok 2017 r.

Planuje się upublicznić cały proces konsultacji poprzez publikację bieżących informacji na stronie internetowej gminy (www. cedynia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cedyni , do których dostęp będzie miał każdy zainteresowany. Ponadto stosowne informacje zostaną opublikowane w Gazecie Chojeńskiej oraz na portalu społecznościowym facebook – profilu Miasto i Gmina Cedynia. Przewiduje się również wykorzystanie portalu – stacja-konsultacja.pl oraz informowanie o konsultacjach za pomocą ulotek kolportowanych za pośrednictwem poczty polskiej.

IPK będzie realizowany wg założeń. Zastosowane zostaną narzędzia promocyjne oraz przeprowadzone szerokie konsultacje w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego. Założono wykorzystanie takich metod i technik konsultacji społecznych jak: punkt konsultacyjny, badania fokusowe, zasięganie opinii przez kolportaż ankiet, mapa interaktywna, world cafe oraz spotkania z mieszkańcami gminy Cedynia. dodatkowo w ramach działań edukacyjnych przewidziano warsztaty w szkołach, klasach V-VII. Konsultacje mają służyć zaangażowaniu społeczności lokalnej w planowanie przestrzenne i zwiększenie aktywności mieszkańców gminy Cedynia.

Indywidualny Plan Konsultacji (IPK) jest realizowany w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” Kujawsko- Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Fundacji Stabilo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja pierwszego etapu konsultacji społecznych planowana jest na rok 2017.

Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Cedynia


Punkt konsultacyjny w ramach IPK

Warsztaty dla mieszkańców

Warsztaty dla uczniów w ramach IPK

Badania fokusowe w ramach IPK

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji

Stacja-konsultacja

Punkt konsultacyjny w ramach IPK

Punkt konsultacyjny podczas festiwalu

Zgłoszenia opinii, uwag i propozycji dotyczących przeprowadzenia indywidualnego planu konsultacji społecznych dotyczącego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych 6 obszarów na terenie miasta Cedynia, dofinansowanego z projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo


Indywidualny plan konsultacji

„Razem wieś upiększamy i atrakcje zapewniamy”

„Razem wieś upiększamy i atrakcje zapewniamy”

„Razem wieś upiększamy i atrakcje zapewniamy” taki tytuł nosi projekt organizowany w ramach programu SPOŁECZNIK który odbędzie się już w najbliższą sobotę, 26 sierpnia 2017 roku w Łukowicach.

Wybory nowego Sołtysa dla Sołectwa Lubiechów Górny

W związku z rezygnacją Sołtysa Sołectwa Lubiechów Górny, na podstawie § 23 Statutu Sołectwa oraz Zarządzenia Burmistrza Cedyni Nr 96/ 2017 z dnia 18.08.2017 r. zwołuję Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa dla Sołectwa Lubiechów Górny na dzień 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 18,30, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Raport z konsultacji społecznych

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/281/2014 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 czerwca 2014 r., która określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Cedynia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni ukazał się raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017- 2023, ogłoszonych w dniu 23 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 73/2017 Burmistrza Cedyni. Raport został zamieszczony poniżej.

"Święto nad Rozlewiskiem" - relacja

"Święto nad Rozlewiskiem" - relacja

Sołectwo Stary Kostrzynek w minioną sobotę zorganizowało coroczne „Święto nad Rozlewiskiem”.  W tym roku festyn połączony został z  nadaniem imienia Pierwszych Osadników Ziemi Kostrzyneckiej świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąRejon Pamięci NarodowejSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa Gminy