Szukaj

Wybory nowego Sołtysa dla Sołectwa Łukowice

W związku z rezygnacją Sołtysa Sołectwa Łukowice, na podstawie § 27 i § 28 ust.1 Statutu Sołectwa oraz Zarządzenia Burmistrza Cedyni Nr 113/2017 z dnia 27.09.2017 r. zwołuję Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa  Sołectwa Łukowice na dzień 04 października 2017 r. o godzinie 19.30, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Łukowicach.

W przypadku braku wymaganej frekwencji, drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 20.00.

Porządek Zebrania Wiejskiego:
1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Wybory Sołtysa:
    1) powołanie komisji skrutacyjnej;
    2) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
    3) przeprowadzenie tajnego głosowania;
    4) ustalenie wyników głosowania i wyborów;
    5) ogłoszenie wyników wyborów;
    6) sporządzenie protokołu  głosowania.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zamknięcie Zebrania.

BURMISTRZ CEDYNI
GABRIELA KOTOWICZ

I N F O R M A C J A dotycząca wyborów Sołtysa w trakcie trwania kadencji w Gminie Cedynia

1. Dla wyboru Sołtysa w trakcie kadencji Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz,  co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą wyborów.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W razie wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej  w trakcie  kadencji,ich kadencja kończy się z upływem trwającej kadencji.

3. Dla dokonania wyboru Sołtysa, niezbędny jest udział w Zebraniu Wiejskim,co najmniej 20 procent uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

4.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim oraz prawo kandydowania na Sołtysa  lub do Rady Sołeckiej mają stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni  do głosowania tj. posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

5. Wyboru Sołtysa dokonuje się spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego.

6. Głosowanie nad wyborem Sołtysa przeprowadza Komisja Skrutacyjna  w składzie 3 osobowym, wybranym spośród  uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu.

7. Sołtys wybierany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

8. W przypadku takiej samej ilości głosów, Komisja Skrutacyjna zarządza głosowanie dodatkowe.

10. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca  na Sołtysa.

Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy :

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa
2) przeprowadzenie głosowania przez komisję skrutacyjną,
3) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu głosowania.

SZCZEGÓŁY

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring