Szukaj

Wybory Sołtysa Sołectwa Stara Rudnica

W związku z rezygnacją Sołtysa Sołectwa Stara Rudnica, na podstawie § 27 i § 28 ust.1 Statutu Sołectwa oraz Zarządzenia Burmistrza Cedyni Nr 57/2018 z dnia 25.04.2018 r. zwołuję Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa Sołectwa Stara Rudnica na dzień 10 maja  2018 r. o godzinie 19.00, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Starej Rudnicy.

W przypadku braku wymaganej frekwencji, drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 19.30.

Porządek Zebrania Wiejskiego:                                                                    

1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum.

2. Wybory Sołtysa:
1) powołanie komisji skrutacyjnej;
2) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
3) przeprowadzenie tajnego głosowania;
4) ustalenie wyników głosowania i wyborów;
5) ogłoszenie wyników wyborów;
6) sporządzenie protokołu  głosowania.

3. Wolne wnioski i zapytania.

4. Zamknięcie Zebrania.

BURMISTRZ CEDYNI
GABRIELA KOTOWICZ

 

I N F O R M A C J A dotycząca wyborów Sołtysa w trakcie trwania kadencji w Gminie Cedynia

1. Dla wyboru Sołtysa w trakcie kadencji Zebranie Wiejskie zwołuje Burmistrz, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą wyborów.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W razie wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej  w trakcie  kadencji, ich kadencja kończy się z upływem trwającej kadencji.

3. Dla dokonania wyboru Sołtysa, niezbędny jest udział  w Zebraniu Wiejskim, co najmniej 20 procent uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

4.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim oraz prawo kandydowania na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej mają stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania tj. posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

5. Wyboru Sołtysa dokonuje się spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego.

6. Głosowanie nad wyborem Sołtysa przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybranym spośród  uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zebraniu.

7. Sołtys wybierany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

8. W przypadku takiej samej ilości głosów, Komisja Skrutacyjna zarządza głosowanie dodatkowe.

9. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa.

Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy :

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa
2) przeprowadzenie głosowania przez komisję skrutacyjną,
3) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu głosowania.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Sołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring